Productfotografievelp.nl

Privacyverklaring van Productfotografievelp.nl

Wij – Productfotografievelp.nl - zijn wettelijk verplicht duidelijkheid te verschaffen over de verwerking en opslag van de persoonsgegevens die wij in het kader van onze bedrijfsvoering gebruiken en opslaan. In onderstaande tekst kun je lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe je invloed uit kunt oefenen op de opslag en verwerking van jouw gegevens.

Productfotografievelp.nl is een samenwerking tussen Tekst to the point en Well-born.nl. Tekst to the point is gevestigd aan de Evertsenlaan 5a te Velp, Well-born.nl is gevestigd aan Arnhemsestraatweg 24 6881 NG Velp; beiden zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.productfotografievelp.nl 
Adres: Arnhemsestraatweg 24, 6881 NG Velp
Telefoon: 06 40 51 99 32
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Productfotografievelp.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier van onze website, één van de inschrijfformulieren en/of via direct telefonisch of mailcontact.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en op welke grondslag?

Productfotografievelp.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Productfotografievelp.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Productfotografievelp.nl doet op geen enkele manier aan geautomatiseerde besluitvorming

Productfotografievelp.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Productfotografievelp.nl) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Productfotografievelp.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens worden minimaal twee jaar bewaard. Mocht er langer dan twee jaar geen gebruik zijn gemaakt van de persoonsgegevens dan worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens door Productfotografievelp.nl met derden

Productfotografievelp.nl verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Productfotografievelp.nl en cookies

Productfotografievelp.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op zijn website.

Wat als je persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Productfotografievelp.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Productfotografievelp.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt Productfotografievelp.nl jouw gegevens?

Productfotografievelp.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking of opslag van persoonsgegevens?

Heb je vragen met betrekking tot de verwerking en/of opslag van persoonsgegevens dan kan je altijd contact opnemen met diegene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking- en opslag.
In het geval van Productfotografievelp.nl is dat S. van Wilsum. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om een pdf-bestand te kunnen bekijken heb je een pdf-reader nodig. Deze kan je hier downladen.

Facebook | Instagram | Link

Copyright © 2020; Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.


productfotografievelp@gmail.com